تبلیغات
shimi&life - اب word
shimi&life
شنبه 19 آذر 1390

اب word

شنبه 19 آذر 1390

نوع مطلب :
نویسنده :zahra mohammadi

 

هدف :

شناسایــــی پرت آب در شبكه های آب رسانی شهری بصورت های فیزیكی و غیر فیزیكی كه از مخازن ذخیره و لوله های اصلی شبكه توزیع آب شهری و نیز شبكه های فــرعی و انشعابات مشتركین كه ممكن است بصورت نشت آب و یا تركیدگی   لوله های اصلی و فرعی شبكه و انشعابات و شیرهای شبكه به خارج از ســــیستم توزیع آب منتقل شود و حجم عظیمی از آب سالم و بهداشتی هدر میرود كه با مشكلات فراوانی تولیـــــــد و در بعضی از شهرها تصفیه می شود و هزینه های هنگفتی را شركتــهای آب و فاضلاب بابت آن خرج می نمایند و در كشور ما علاوه بر آنكه از نظر اقتصادی هزینه های كلانی  متوجه دولت در این زمینه  می شود كشور ما دارای منابع محدود آب می باشــــــد و در بیشتر موارد 60-40 درصد آب تولید شده برای شرب شهری بصورت تلفات هدر میرود كه رقم بسیار بالایی است .

بنابراین شناسایی راههای بروز تلفات آب و ارائـــــه راهكارهـــــای مقابله با آن شكلات زیادی را از پیش پای صنعت نوپای آب و فاضلاب كشور بر میدارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعریف آب به حساب نیامده : (پرت شبكه  یا تلفات شبكه)

 

تلفات آب در شبكه آبرسانی شهری به دو صورت مشهود است .

الف :تلفات فیزیكی آب.

ب : تلفات غیر فیزیكی .

 

تلفات فیزیكی:

 آب بصورت نشت از مخازن ذخیره آب ،نشت ازلوله ها و شیر فلكه ها و تلفات آب ناسی از اتفاقات و شكستگی لوله های اصلی و فرعی و نیز انشعابات .

تلفات غیر فیزیكی آب :

عدم كاركرد صحیح كنتور های حجمی موجود دروروی و خروجی مخازن ذخیره آب كه ممكن است مقدار حجمی را كمتر یا بیشتر از میزان واقعی نشان دهد

 عدم كاركرد صحیح  كنتور های مشتركین

 كنتور های خراب ،كنتور های معكوس ،كنتور های دست كاری شده توسط مشترك یا افراد غیر مجاز دیگر

انشعابات غیر فنی و غیر اصولی

عدم وجود كد بندی و پلاك كوبی اماكن

خطای انسانی

 

بنابراین اتلاف آب در شبكه ها ممكن است به یكی از صورت های فیزیكی و غیر فیزیكی صورت گرفته باشد . برای كاهش میزان تلفات آب باید عوامل ایجاد تلفات در شبكه شناسایی شود و بعد از شناسایی راههای جلوگیری از ایجاد تلفات بررسی شود .  [1]

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول :

 

                   شناسایی عوامل ایجاد تلفات آب در

                                 شبكه های آب رسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسایی عوامل ایجاد تلفات آب (آب به حساب نیامده)

الف‌: شناسایی عوامل ایجاد تلفات غیر فیزیكی:

 

برای شناسایی عوامل ایجاد تلفات غیر فیزیكی به یكی از روشهای زیر استفاده میشود.

1)جمع آوری اطلاعات از طریق اكیپ قرائت كنتور .

2)انجام عملیات كنترل و ممیزی اماكن .

 

جمع آوری اطلاعات از طریق اكیپ قرائت كنترل : (روش اول )

با تغییر در فرم كامپیوتری قرائت كنتور می توان در هر دوره تمام یا بخشی ازاطلاعات مورد نیازاز وضعیت انشعابات در شبكه را به دست اورد و لیستی از انشعابات نامناسب را تهیه كرد .[10]

پس از تهیه لیست انشعابات نامناسب ، این لیست در اختیار اكیپ اجرائی قرار داده شده و به روشهایی كه قبلا  توضیح داده شده است اصلاح خواهد شد.

 

در مورد روش دوم ،نحوه كار بدین ترتیب بوده كه با انجام فعالیت كنترل اماكن كلیه اماكن مورذد بازدید  قرار گرفته و وضعیت انشعاب آنها قابل شناسایی می باشد. با استفاده از نتایج به دست آمده از عملیات كنترل اماكن لیست كلیه انشعابهای نامناسب به تفكیك در یك فرم تهیه شده، لیست مزبور در اختیار اكیپ اجرایی مربوطه قرار داده می شود .[1]

 

 

 

 

 

 

دستورالعمل كنترل اماكن :

در مطالعات كاهش آب به حساب نیامده، از جمله فعالیت های مثبت تعریف شده،فعالیت مربوط به كنترل و ممیزی اماكن سطح شهر است . این فعالیت به طور كلی به منظور بررسی و شناخت وضعیت موجود اماكن در ارتباط با بخش مشتركین و توزیع  آب(شامل كلیه مشتركین و غیر مشتركین )، اگاهی از مسائل و كمبود های مرتبط با آن و همچنین بررسی و شناخت نواقص و ایراداتی كه از این جهت به سیستم توزیع آب تحمیل می گردد،گردیده است .[1]

ازآنجایی كه در انجام این فعالیت هزینه های قابل ملاحظه ای صرف میگردد،لذا ضروری است این هزینه ها منتج به نتایج مناسبی  گردد و از لحاظ  فنی و اقتصادی مقرون به صرفه باشد ، با توجه به این امر ،این فعالیت یك فعالیت مهندسی بوده كه می بایست با در نظر گرفتن شرایط محلی و فنی اقتصادی با یك برنامه ریزی دقیق و سازمان دهی شده اقدام به انجام آن گردد .[10]

در این راستا بنا بر مطالب فوق ،در دستور العمل حاضر سعی گردیده كلیه جوانب امر مورد بررسی قرارگیرد و روش مناسب این فعالیت ارائه گردد ، به طوركلی در دستور العمل حاضرنحوه انجام این فعالیت از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان راهنمایی جهت كنترل اماكن در شركتهای آب و فاضلاب ارائه گردیده است

بطور كلی فعالیت های مورد نظر به شرح زیر است :[10]

- تهیه نقشه ها

- تهیه روش كنترل اماكن با توجه به شرایط محلی

- جذب ،سازماندهی و آموزش گروههای پیمایش محلی

- پیمایش محلی و برداشت اطلاعات

- مقایسه اطلاعات جمع آوری شده در حین عملیات پیمایش با اطلاعات پرونده ای مشترك به منظورتعیین تغییرات و مغایرتها

- تهیه برناممه كاربردی كنترل اماكن ( نرم افزار كنترل اماكن) به منظور ثبت ، بازیافت و اخذ گزارشات

- ورود اطلاعات جمع آوری شده به نرم افزار كنترل اماكن

- اخذ گزارشات و انجام پردازشهای لازم

 

(در مورد سه بند آخر میتوان به صورت دستی نیز لیستی از انشعابات مورد نظر تهیه كرد) .

در این خصوص، در دستورالعمل كنترل اماكن ابتدا دلایل نیاز به این فعالیت، اهداف انجام فعالیت كنترل اماكن ، كاربرد ها، و قابلیت های قابل حصول و كلیات اجرای طرح تشریح گردیده و متعاقب آن روش انجام ، نحوه جمع آوری ثبت ، بازیافت و پردازش اطلاعات تحت فعالیتهای فوق الاشاره مورد بحث قرار گرفته است.[10]

 

1- كلیات

1-1-  دلایل نیاز به انجام كنترل و ممیزی اماكن

از جمله دلایل نیاز بهانجام چنین فعالیتی در مطالعات كاهش آب به حساب نیامده ، موارد زیر قابل اشاره است .

- شركتهای در گیر در امر خدمات رسانی آب و فاضلاب با توجه به روند توسعه شاهد تولید اطلاعات بسیاری از  جمله اطلاعات مربوط به مشتركین بوده كه اغلب به دلیل عدم وجود یك روند و نظام سازمان یافته ، بسیاری از این اطلاعات تولید شده در زمان كوتاهی بدون هیچ گونه شناختی حذف یا از دقت آنها كاسته شده است بدین لحاظ علیرغم اهمیت خاص و با ارزش كه این اطلاعات دارا می باشند ، اغلب نقش مؤثری در برنامه ریزی ها ایفا نمی نمایند . همچنین در روند كنونی در طول زمان كوتاهی اطلات كارایی لازم خود را از دست داده و بازیافت آنها نیز نیازمند صرف هزینه در زمان زیادی است .در این بین با توجه به تغییرات و تحولاتی كه در چندین سال اخیر در مدیریت بخش تأمین و توزیع آب صورت گرفته( انتقال خدمات از شهرداری هاو ادارات آب به شركتهای آب و فاضلاب) بسیاری از اطلاعات حذف یا نابود گردیده است.از این رو ، انجام چنین فعالیتی ، كمك مؤثری به جمع آوری و نظام دادن اطلاعات مرتبط با این بخش خواهد نمود . ذكر این نكته ضروری است اكثرشركتهای آب و فاضلاب از این قاعده مستثنی نبوده و این امر به عنوان مشكل در آنها همواره مطرح بوده است.[1]

- آمار و اطلاعات مشتركین مربوط به سالهای قبل ، به ویژه قبل از تشكیل شركتهای آب و فاضلاب بسیار محدود و عمدتاً از دقت و كیفیت لازم برخوردار نمی باشد . با توجه به این امر اقدا م جهت تهیه آمار و اطلاعات به روز از وضعیت اماكن و مشتركین ضروری است . [10]

 
http://balochdownload.mihanblog.com
شنبه 10 تیر 1396 01:56 ق.ظ
I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get bought an shakiness over that you
wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.
http://snottyguru6060.jigsy.com
سه شنبه 6 تیر 1396 01:58 ب.ظ
I absolutely love your blog.. Pleasant colors & theme.

Did you create this web site yourself? Please reply back as I'm hoping to create my very own blog and would love to know where
you got this from or just what the theme is named. Kudos!
BHW
جمعه 18 فروردین 1396 09:34 ب.ظ
Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren't loading properly.
I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different web browsers and both show the same
outcome.
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 07:18 ق.ظ
Valuable information. Fortunate me I found your website by accident,
and I'm surprised why this twist of fate did not came about in advance!
I bookmarked it.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر